Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Huurverhoging 2023

Huurverhoging

Wij vinden dat een huurwoning betaalbaar voor u moet zijn en blijven. Om die reden wijzen wij onze huurwoningen verantwoord toe aan nieuwe huurders en werken we samen met het Nibud om uw woonkosten op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken.


 

Jaarlijkse huurverhoging

Elk voorjaar ontvangt u van ons een e-mail of brief waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Het kabinet heeft een maximale huurverhoging voor gereguleerde en geliberaliseerde woningen vastgesteld.

 • In 2023 geldt voor gereguleerde woningen een maximale huurstijging van 3,1%.
 • In 2023 geldt voor geliberaliseerde woningen een maximale huurstijging van 4,1%.

Voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024 geldt voor geliberaliseerde en gereguleerde woningen een maximale huurverhoging op basis van het laagste percentage van óf de inflatie, óf de cao-loonontwikkeling, plus 1%. De inflatie van 1 december 2021 tot 1 december 2022 bedroeg 9,7%. In diezelfde periode bedroeg de cao-loonontwikkeling 3,1%. 

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wij maken geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden dat de doorstroming op de woningmarkt vooral moet worden bevorderd door méér woningen te bouwen. Om die reden maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging op te leggen aan huurder die meer huur zouden kunnen betalen.

Huurverhoging

Veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging.

Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract, kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2023 is de maximale huurverhoging voor gereguleerde huurovereenkomsten vastgesteld op 3,1%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024 geldt voor geliberaliseerde woningen een maximale huurverhoging op basis van het laagste percentage van óf de inflatie, óf de cao-loonontwikkeling, plus 1%. De inflatie van 1 december 2021 tot 1 december 2022 bedroeg 9,7%. In diezelfde periode bedroeg de cao-loonontwikkeling 3,1%. Hierdoor werd de maximale huurverhoging voor geliberaliseerde woningen door de overheid vastgesteld op de cao-loonontwikkeling plus 1%. Dit betekent in 2023 een huurverhoging van maximaal (3,1% + 1% =) 4,1% voor dit segment. Als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Waaraan moet Vesteda zich houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2023?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2023 is de maximale huurverhoging voor gereguleerde huurovereenkomsten vastgesteld op 3,1%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024 geldt voor geliberaliseerde woningen een maximale huurverhoging op basis van het laagste percentage van óf de inflatie, óf de cao-loonontwikkeling, plus 1%. De inflatie van 1 december 2021 tot 1 december 2022 bedroeg 9,7%. In diezelfde periode bedroeg de cao-loonontwikkeling 3,1%. Hierdoor werd de maximale huurverhoging voor geliberaliseerde woningen door de overheid vastgesteld op de cao-loonontwikkeling plus 1%. Dit betekent in 2023 een huurverhoging van maximaal (3,1% + 1% =) 4,1% voor dit segment. Als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale)huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Ook aan de jaarlijkse huurverhoging is een maximum gesteld door de overheid. Als bij de start van het huurcontract de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst wanneer de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens. In 2023 bedraagt de huurprijs liberalisatiegrens € 808,06 per maand.

Log in mijn vesteda

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke regels bij het verhogen van de huurprijs. U kunt dus geen bezwaar maken tegen 'een huurverhoging'. Gebrekkig onderhoud is bijvoorbeeld ook geen geldige reden om bezwaar te maken.

Mocht u basis van andere gronden bezwaar willen maken, dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni 2023 bij ons indienen. Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Er wordt dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Als u in een gereguleerde woning woont en u het om een of andere reden niet eens bent met de huurverhoging, dan is het mogelijk om bezwaar in te dienen. Een handige modelbrief is te vinden op www.huurcommissie.nl

Als wij akkoord gaan met uw bezwaar, krijgt u geen of een lagere huurverhoging. Wij sturen u dan een aangepast voorstel. Wanneer we niet akkoord gaan met uw bezwaar, dan kunnen wij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen.

Wat gebeurt er als u een bezwaarschrift indient?

Als wij uw bezwaar gegrond verklaren, ontvangt u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, sturen wij uw bezwaar binnen zes weken na 1 juli 2023 naar de Huurcommissie en vragen hen om een uitspraak te doen. Uiteraard informeren wij u hierover. Het is overigens mogelijk om uw bezwaarschrift tussentijds in te trekken. Als u dit wilt, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Hoe past u uw huurbetaling aan, als de huurprijs wordt aangepast?

Als u gebruik maakt van een automatische incasso, dan wordt het maandbedrag automatisch door ons aangepast. Heeft u een periodieke overschrijving bij uw bank, dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag met ingang van 1-7-2023 aan te passen. Wilt u Vesteda alsnog machtigen voor een automatische incasso, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier downloaden op onze website mijn.vesteda.com.

Log in Mijn Vesteda

Past Vesteda in 2023 de coulanceregeling voor gepensioneerden weer toe?

In 2022 konden gepensioneerde huurders onder specifieke voorwaarden gebruikmaken van een coulanceregeling. De huurprijs van huurders met weinig inkomen en weinig eigen vermogen werd hierdoor bevroren. Hiermee wilden wij voorkomen dat huurders, waarvan het pensioen in dat jaar niet werd geïndexeerd, vanwege de extreme inflatie niet meer in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien.

Doordat de pensioenen nu wél zijn geïndexeerd, is de coulanceregeling in 2023 komen te vervallen. Vesteda zal in 2023 dus geen coulanceregeling voor gepensioneerde huurders toepassen.

Contact met Vesteda

Wilt u meer informatie over uw huurverhoging? Stuur ons gerust een bericht via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda