Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Huurverhoging 2024

Huurverhoging

Wij vinden dat een huurwoning betaalbaar voor u moet zijn en blijven. Om die reden wijzen wij onze huurwoningen verantwoord toe aan nieuwe huurders en werken we samen met het Nibud om uw woonkosten op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken.


 

Jaarlijkse huurverhoging

Elk voorjaar ontvangt u van ons een e-mail of brief waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Het kabinet heeft een maximale huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten vastgesteld en er ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer voor geliberaliseerde huurcontracten.

 

Overheidsbeleid

Gereguleerde huurcontracten

De maximale huurverhoging voor huurders met een gereguleerd huurcontract is dit jaar wettelijk vastgesteld door de overheid en bedraagt 5,8%. Dit is gebaseerd op de cao-loonontwikkeling in het afgelopen jaar. Woningcorporaties verhogen hun huren dit jaar met maximaal 5,3%.

Geliberaliseerde huurcontracten

Voor geliberaliseerde woningen heeft de Tweede Kamer op 9 april 2024 een wetsvoorstel aangenomen om de maximale jaarlijkse huurverhoging voor geliberaliseerde woningen voor de komende vijf jaar vast te stellen op basis van het laagste percentage van cao-loonontwikkeling plus 1% óf inflatie plus 1%. De 1%-opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor nieuwbouw-, renovatie- en verduurzamingskosten van de woningeigenaar. De gemiddelde cao-loonontwikkeling was 5,8% en de gemiddelde inflatie was 4,5%. Dit betekent dat de maximale huurverhoging dit jaar uitkomt op 5,5%.


 Vesteda beleid

Gereguleerde huurcontracten

Voor 2024 hebben wij een maximale huurverhoging vastgesteld van 4%. Ons voorgenomen huurprijsbeleid voor gereguleerde huurcontracten is hiermee lager dan de wettelijke vastgestelde maximale percentages voor gereguleerde huurcontracten (5,8%).

Uiteraard maximeren wij de huurprijsverhoging voor huurders met een gereguleerd contract op de maximaal toegestane huurprijs volgens het Woningwaarderingsstelsel.

Geliberaliseerde huurcontracten

De huren van onze geliberaliseerde huurcontracten worden met maximaal 4% verhoogd. Op 1 juli 2024 worden de huren van onze geliberaliseerde huurcontracten verhoogd met inflatie + 1%, met een maximum van 4%. Voor het bepalen van het exacte inflatiecijfer wordt de consumentenprijsindex (CPI) van maart gehanteerd, zoals door het CBS wordt gepubliceerd (3,1%). Dit is de mutatie van de inflatie van maart in het huidige jaar ten opzichte van maart in het vorige jaar, tenzij in de huurovereenkomst een andere periode (bijvoorbeeld februari-februari) is opgenomen voor het vaststellen van het inflatiecijfer. Voor februari is het CPI vastgesteld op 2,8%.

In 2024 worden de huurprijzen voor onze gereguleerde en geliberaliseerde huurcontracten  dus met een maximale huurstijging van 4% verhoogd. Ons huurprijsbeleid valt hiermee lager uit dan de maximale huurprijsverhoging wat is vastgesteld door de overheid, dit is namelijk respectievelijk 5,8% en  5,5% (inflatie december 4,5% + 1% opslag).

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wij maken geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden dat de doorstroming op de woningmarkt vooral moet worden bevorderd door méér woningen te bouwen. Om die reden maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging op te leggen aan huurder die meer huur zouden kunnen betalen.

Huurverhoging

Veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging.

Wat is de maximale huurverhoging in 2024 en wanneer ontvang ik die?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract, kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten
Voor 2024 is de huurverhoging voor gereguleerde huurovereenkomsten vastgesteld op maximaal 4%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli 2024 informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten

De huren van onze geliberaliseerde huurcontracten worden dit jaar met maximaal 4% verhoogd. Voor het bepalen van het exacte inflatiecijfer wordt de consumentenprijsindex (CPI) van maart gehanteerd, zoals door het CBS wordt gepubliceerd. (Dit is de mutatie van de inflatie van maart in het huidige jaar ten opzichte van maart in het vorige jaar, tenzij in de huurovereenkomst een andere periode (bijvoorbeeld februari-februari) is opgenomen voor het vaststellen van het inflatiecijfer. Voor februari is het CPI vastgesteld op 2,8%.)

Als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Wanneer heb ik een gereguleerd of een geliberaliseerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale)huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Indien de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst lager is dan de op dat moment geldende liberalisatiegrens, dan is er sprake van een gereguleerde huurovereenkomst. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren.

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst wanneer de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens op dat moment. Per 1 januari 2024 is de liberalisatiegrens verhoogd naar € 879,66 per maand.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging (gereguleerde huurovereenkomst)?

Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele regels bij het verhogen van de huurprijs. U kunt dus niet altijd bezwaar maken tegen 'een huurverhoging'. U kunt geen bezwaar maken tegen een huurverhoging van 5,8% of lager, omdat dit binnen de wettelijke regeling valt.

Mocht u op basis van andere gronden bezwaar willen maken, dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni 2024 bij ons indienen. Gebrekkig onderhoud is geen geldige reden voor bezwaar. Dit kunt u melden via Mijn Vesteda. Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen. Meer informatie hierover vindt u op www.huurcommissie.nl.Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Er wordt dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat gebeurt er als u een bezwaarschrift indient?

Als wij uw bezwaar gegrond verklaren, dan ontvangt u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, dan leggen wij u schriftelijk uit waarom wij uw bezwaar hebben afgewezen.
Indien u zich daarbij neerlegt, dan kunt u uw bezwaar alsnog schriftelijk intrekken.
Dat kunt u doen vóór 1 augustus 2024.

Wilt u uw bezwaar blijven handhaven, dan sturen wij uw bezwaar binnen zes weken na 1 juli 2024 naar de Huurcommissie en vragen hen om een uitspraak te doen. Uiteraard informeren wij u hierover.

Hoe past u uw huurbetaling aan, als de huurprijs wordt aangepast?

Als u gebruik maakt van een automatische incasso, dan wordt het maandbedrag automatisch door ons aangepast. Heeft u een periodieke overschrijving bij uw bank, dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag met ingang van 1 juli 2024 aan te passen. Wilt u Vesteda alsnog machtigen voor een automatische incasso, dan hoeft u enkel éénmalig Vesteda te machtigen. U kunt dit eenvoudig online via Mijn Vesteda doen.

Log in Mijn Vesteda

Past Vesteda in 2024 de coulanceregeling voor gepensioneerden weer toe?

In 2022 konden gepensioneerde huurders onder specifieke voorwaarden gebruikmaken van een coulanceregeling. Hiermee wilden wij voorkomen dat huurders, waarvan het pensioen in dat jaar niet werd geïndexeerd, vanwege de extreme inflatie niet meer in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien.

Vesteda zal net als in 2023 ook in 2024 geen coulanceregeling voor gepensioneerde huurders toepassen, omdat pensioenen de afgelopen jaren geïndexeerd zijn.

Contact met Vesteda

Wilt u meer informatie over uw huurverhoging? Stuur ons gerust een bericht via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda