Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Privacy & cookies

Privacy & cookies

Hoe beschermen we uw privacy?

Cookies op vesteda.com

Privacyverklaring

Vesteda respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze beschermen en wat uw rechten zijn. In ons cookiebeleid lichten we toe wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en met welk doel wij de cookies inzetten.

Verantwoordelijke organisatie

Vesteda Investment Management B.V. (hierna “Vesteda”, “wij” of “ons”) is een Nederlandse woningbelegger en -verhuurder. Vesteda is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, kandidaat-huurder en huurders.

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan De Boelelaan 759, 1082 RS in Amsterdam. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 14071789.

In deze privacyverklaring beantwoorden wij de volgende vragen:

  1. Wat zijn persoonsgegevens?
  2. Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
  3. Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?
  4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
  5. Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
  6. Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
  7. Hoelang bewaart Vesteda uw persoonsgegevens?
  8. Wat zijn uw rechten?
  9. Hoe neemt u contact op met Vesteda?
  10. Wijzigingen

Persoonsgegevens

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. ‘Identificeerbaar’ betekent dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een adres, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerken persoonsgegevens

2. Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Het verwerken van persoonsgegevens is iedere bewerking van het persoonsgegevens., zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, opvragen, raadplegen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens

Toestemming

3. Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen op basis van een rechtmatige grondslag. Dat is in de volgende gevallen:

Als u met Vesteda een overeenkomst aan zou willen gaan
Voor het verhuren van een woning aan sluiten wij een overeenkomst. Wij verzamelen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens om de huurovereenkomst met u voor te bereiden en om de huurovereenkomst uit te voeren. Denk bij het uitvoeren van de huurovereenkomst aan het verschaffen van woongenot en het innen van de huurpenningen.

Als u Vesteda (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar (uitdrukkelijk) toestemming voor heeft gegeven.

Als Vesteda een wettelijke plicht heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld als wij een cliëntenonderzoek uitvoeren om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Als Vesteda een gerechtvaardigd belang heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat een gerechtvaardigd belang bestaat, van Vesteda of een derde, dat zwaarder weegt dan uw belang. Bijvoorbeeld om een veilig en gezond leven te bewerkstelligen voor de huurder(s), de bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging, voor een goede bedrijfsvoering, of om diefstal en fraude te voorkomen. Vesteda zal altijd een belangenafweging maken om te beoordelen of wij een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Reden

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

 1. belangstellenden en kandidaat-huurders;
 2. huurders van een woning van Vesteda;
 3. overige betrokkenen, zoals bezoekers van onze panden;
 4. websitebezoekers.

i. Belangstellenden en kandidaat-huurders
Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van desbetreffende en soortgelijke huurwoningen bij Vesteda:

 • initialen en titulatuur;
 • volledige naam
 • gebruikersnaam en wachtwoord;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • uw woonvoorkeuren/ criteria;
 • de woning(en) die u opslaat of waarvoor u zich aanmeldt;
 • gegevens over uw persoonlijke leefsituatie;
 • uw taalvoorkeur;
 • overige documenten die u uploadt in het portaal.

Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang dat wij u op de hoogte kunnen houden van relevante huurwoningen en uw belang om uw zoektocht naar een woning te faciliteren, en, voor zover dat noodzakelijk is, voor de voorbereiding van een huurovereenkomst met u.

Als u niet meer geïnteresseerd bent, kunt u zich uitschrijven op hurenbij.vesteda.com in het menu privacy. Uw gehele profiel wordt dan verwijderd.

Bij gewilde woningen kunnen wij uw persoonsgegevens vóór de bezichtiging opvragen om het proces daarmee efficiënter in te richten en sneller te laten verlopen. Het blijkt namelijk dat er anders veel bezichtigingen onnodig plaats vinden, dat is voor u vervelend, maar ook voor de vertrekkende huurder. Wij willen dus alleen bezichtigingen doen met mensen die daadwerkelijk kunnen en willen huren. Dan verwerken wij van u:

 • adres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • gezinssamenstelling en burgerlijke staat;
 • financiële gegevens (bijv. inkomensgegevens);
 • werksituatie (loondienst en contractsoort/ondernemer/gepensioneerd);
 • branche waarin u werkzaam bent;
 • huidige woonsituatie;
 • legitimatietype/identiteitsbewijs (incl. documentnummer, geen Burgerservicenummer);
 • nationaliteit;
 • de woning die u wilt bezichtigen;
 • de periode waarvoor u de woning wilt gaan huren.

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt gebaseerd op de voorbereiding van de overeenkomst met u.

Wanneer u een woning huurt bij Vesteda dan verwerken wij allereerst persoonsgegevens om de huurovereenkomst met u uit te voeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we huurpenningen innen, het opleveren van het huurobject aan u, maar ook voor onderhoud aan en het behandelen van klachten over de woning. Wij verwerken naast de bovenstaande persoonsgegevens, mogelijk de volgende persoonsgegevens van u (en een eventuele partner of medehuurder):

 • kopie van uw identiteitsbewijs (incl. documentnummer), geen Burgerservicenummer;
 • werkgeversverklaring en kopie arbeidsovereenkomst (indien u in loondienst bent);
 • gegevens met betrekking tot uw onderneming, omzet en inkomenszekerheid;
 • gegevens met betrekking tot een uitkering;
 • gegevens met betrekking tot betaling;
 • gegevens met betrekking tot alimentatie of scheiding;
 • waarheidsverklaring;
 • gegevens met betrekking tot inkomen en vermogen;
 • iDIN check ter verificatie van uw identiteit en adres;
 • andere documenten die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de geschiktheid van u als huurder;
 • resultaten van diverse wettelijke verplichte onderzoeken (bijv. een credit check of het know-your-customer onderzoek);
 • als u eerder huurder bent geweest, dan verwerken wij ook gegevens van onze eerdere ervaringen met u (voor zover wij die nog hebben);
 • handtekening en andere ondertekening gegevens.
 • aanvullende informatie vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en het verplicht uit te voeren

Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de voorbereiding van een overeenkomst met u, op een wettelijke verplichting (namelijk het clientenonderzoek vanuit de Wwft) en of een gerechtvaardigd belang van Vesteda om te kunnen beoordelen of wij de woning aan u kunnen verhuren. Het is noodzakelijk de persoonsgegevens die wij bij u opvragen te verstrekken, omdat het anders niet mogelijk is een huurovereenkomst met u te sluiten.

ii. Huurders van een woning van Vesteda
Wanneer u een woning huurt bij Vesteda dan verwerken wij allereerst persoonsgegevens om de huurovereenkomst met u uit te voeren. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we huurpenningen innen, het opleveren van het huurobject aan u, maar ook voor onderhoud aan en het behandelen van klachten over de woning. Wij verwerken naast de bovenstaande persoonsgegevens, mogelijk de volgende persoonsgegevens van u (en een eventuele partner of medehuurder):

 • (gegevens over) de betreffende woning (waaronder taxaties en foto’s);
 • huurdersnummer;
 • de huurovereenkomst;
 • betalingsgegevens (bijv. gegevens over huurpenningen en betalingen);
 • kopie bankpas;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt via bijv. onze portalen, e-mail of ons contactformulier;
 • de woonervaringen (bijv. klachten van en over u en/of uw partner of medehuurder);
 • de persoonsgegevens die u heeft verstrekt die noodzakelijk zijn voor het aangaan van de huurovereenkomst;
 • gegevens voor toegangspasjes voor onze huurders (bijvoorbeeld voor verhuurbare eenheden zoals woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages);
 • gegevens over gebreken in de woning/onderhoud;
 • resultaten van onderzoeken (bijv. het know-your-customer onderzoek).

De grondslag hiervoor is gelegen in het uitvoeren van een overeenkomst met u.

Daarnaast kunnen wij ook voor andere doeleinden persoonsgegevens van huurders verwerken.

Huurderstevredenheidsonderzoeken
Vesteda voert periodiek huurderstevredenheidsonderzoeken uit. Hiervoor verwerkt Vesteda de volgende persoonsgegevens van u:

 • naam;
 • (post)adres;
 • antwoorden op vragen;
 • e-mailadres;
 • gebruikersnamen;
 • gegevens ten aanzien van het te huren of gehuurde vastgoed object;
 • geslacht;
 • klachten.

Dit vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Vesteda om de tevredenheid van huurders te kunnen meten van en op basis daarvan te kunnen leren en ontwikkelen. Daarnaast vragen wij uw toestemming wanneer wij uw persoonsgegevens willen delen met een derde partij.

iii. Overige
Bezoekers (waaronder huurders) van het vastgoed van Vesteda
In sommige complexen van Vesteda hangen beveiligingscamera’s of maken wij gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang van Vesteda en betrokkenen, welk belang gelegen is in het voorkomen en tegen gaan van overlast, misdrijven en vandalisme en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. Vesteda gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:

 1. na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en/ of getuigen te kunnen identificeren;
 2. als een betrokkene specifiek verzoekt om inzage in de beelden waarop hij/ zij zelf voorkomt;
 3. als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

Wij hebben een Beleid Cameratoezicht vastgesteld. Deze voorschriften en procedures kunt u opvragen. In het geval er een Vereniging van Eigenaren (VVE) aanwezig is, kunnen de voorschriften rondom cameratoezicht bij de desbetreffende VVE worden opgevraagd.

Overige doeleinden
Daarnaast kan Vesteda verschillende persoonsgegevens verwerken, waaronder uw naam en contactgegevens, op grond van een gerechtvaardigd belang, voor de volgende doeleinden.

 • Klachtafhandeling, om ervoor te kunnen zorgen dat klachten adequaat worden behandeld, voor zover dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Overlast bestrijden, om voor een veilige en prettige leefomgeving te zorgen en de eigendommen van Vesteda te beschermen;
 • Vesteda voert ook statistische onderzoeken uit met persoonsgegevens die zij verwerkt. Dit heeft tot doel het genereren van managementstuurinformatie en vindt slechts plaats voor zover dit een verenigbare verdere verwerking is of dit noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang, zoals het kunnen sturen op en verbeteren van ons beleid;
 • Het uitvoeren van overige verplichtingen die voortvloeien uit de wet.

iv. Websitebezoekers
Via onze website verzamelen wij verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Cookies en vergelijkbare technieken
Op onze website maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen wij onder andere informatie over uw klikgedrag, gegevens over uw apparaat, zoals het IP-adres waarmee u onze website bezoekt (en de daarmee verbonden onnauwkeurige locatiegegevens), internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen. Deze gegevens gebruiken wij om de gebruikservaring op onze website te meten en te verbeteren en onze producten en diensten te optimaliseren.

Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van de kwaliteit en functionaliteit van de website. Daarnaast vragen wij uw toestemming wanneer wij cookies willen plaatsen voor marketingdoeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, het verlenen of intrekken van toestemming en de doeleinden verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Webformulieren en contact met ons
Via onze website kunt u persoonsgegevens achterlaten en contact met ons opnemen. De inhoud van berichten die u naar ons verstuurt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u heeft verschaft aan de klantenondersteuning worden gebruikt om uw vraag, klacht of opmerking adequaat te behandelen. Bovendien gebruiken we uw persoonsgegevens om te leren en onze diensten en processen te verbeteren. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord voor trainingsdoeleinden.

De grondslag voor deze doeleinden is gelegen in het gerechtvaardigd belang, met het specifieke belang om te kunnen reageren op en het adequaat behandelen van uw verzoeken, klachten en opmerkingen. Bovendien heeft Vesteda een gerechtvaardigd belang bij het kunnen leren van contact met u zodat zij haar website en dienstverlening kan blijven verbeteren.

Nieuwsbrief en updates
Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of updates, bijvoorbeeld over woonruimte. Hiervoor geeft u ons toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken (zie ook ‘rechten van betrokkenen').

Delen persoonsgegevens

5. Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat we alleen persoonsgegevens delen indien dat strikt noodzakelijk is en in lijn met de toepasselijk wet- en regelgeving. In alle gevallen zullen we zo min mogelijk persoonsgegevens verstrekken.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven
Als u bij het bezoeken van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan zullen we de persoonsgegevens waarvoor u toestemming geeft, verstrekken aan de partijen die vermeld zijn in het cookiebeleid.

Als dat nodig is om de huurovereenkomst met u te sluiten
Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met andere partijen om te controleren of u voldoende inkomsten heeft om een woning te huren.

Als er een gerechtvaardigd belang is
Vesteda mag uw persoonsgegevens delen als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te delen. Bijvoorbeeld bij misbruik van onze systemen voor het doen van aangifte, melding van misdrijven of een vermoeden daarvan. Ook kunnen wij onafhankelijk experts inschakelen, bijvoorbeeld advocaten, accountants of auditors.

Als dat moet volgens de wet
Volgens de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de AFM, Belastingdienst of politie als die daarom vragen.

Als een andere partij namens u optreedt
Vraagt u aan een andere partij om namens u te communiceren met Vesteda, bijvoorbeeld een advocaat, dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze partij.

Als dat nodig is om de huurovereenkomst u uit te voeren
Dan kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, zoals een aannemer, om uw huurwoning te onderhouden, renoveren of verduurzamen of een bankhuur van uw rekening afschrijven. Dit wordt alleen gedaan zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met u.

Met onze verwerkers
Vesteda maakt levering van haar diensten aan u gebruik van verwerkers. Wij schakelen een Cloud aanbieder in voor de opslag van persoonsgegevens en een SaaS-leverancier voor het systeem waarin jouw account wordt aangeboden. Daarnaast maakt Vesteda gebruik van een financiële dienstverlener die zorgdraagt voor de afhandeling van uw betalingen.

Beschermen persoonsgegevens

6. Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens of bekendmaking van persoonsgegevens te voorkomen, de accuraatheid van persoonsgegevens te behouden, en het juiste gebruik van persoonsgegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen en beveiligen. Wij kunnen de effectiviteit van deze beveiligingsmaatregelen helaas niet garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we met derden delen?
Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens dienen om te gaan als Vesteda.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we delen buiten de EU?
Vesteda deelt persoonsgegevens in beginsel niet met organisaties die zijn gevestigd buiten de EU of EER, maar het kan toch voorkomen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen als die persoonsgegevens goed beschermd en beveiligd worden. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat zo is.

Bewaren persoonsgegevens

7. Hoe lang bewaart Vesteda uw persoonsgegevens?

Voor persoonsgegevens gelden soms wettelijke bewaartermijnen en anders heeft Vesteda bewaartermijnen bepaald. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan deze termijnen. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.


Dit zijn onze belangrijkste bewaartermijnen:

 • Websitebezoekers
  Persoonsgegevens van bezoekers van onze websites worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.

 • Geïnteresseerden
  Als u een woning niet krijgt toegewezen, kunt u uw persoonsgegevens en documenten nog 3 maanden gebruiken voor een andere woning. Dit betekent dat u voor een nieuwe bezichtiging niet alle stukken weer hoeft in te dienen. Deze persoonsgegevens worden automatisch verwijderd na 3 maanden. U krijgt binnen 3 maanden een email waarin uw gevraagd wordt of u wilt dat de stukken langer bewaard worden. Als u daarvoor kiest, worden de stukken 1 jaar bewaard.

Kortom, meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens (en uw account) na 1 jaar inactiviteit.

 • Kandidaat-huurders
  Wijzen wij uw huuraanvraag af? Dan bewaren wij uw naam, e-mailadres en reden van afwijzing maximaal 5 jaar na afwijzing van uw aanvraag.

Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die binnen 3 maanden na de afwijzing, tenzij u aangeeft dat wij de persoonsgegevens één jaar langer mogen bewaren.

Als kandidaat-huurder krijgt u na 110 dagen een melding van inactiviteit als u uw profiel niet gebruikt. Als u na deze melding geen actie onderneemt, wordt uw profiel binnen 10 dagen automatisch opgeschoond. Op de 7e dag na de melding krijgt u nog een laatste herinnering voor de uiteindelijke schoning na 10 dagen.

 • Huurders
  Wij bewaren de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt tot maximaal 5 jaar na het einde van het huurcontract.

Persoonsgegevens inzake ontvangen klachten en verzoeken bewaren wij 2,5 jaar.

Uw rechten

8. Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op correctie;
 • Recht om vergeten te worden;
 • Recht om bezwaar te maken;
 • Recht op beperking;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U heeft dus het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, ze te beperken, over te dragen. Indien u aan ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd intrekken. Het kan zijn het accepteren van dit verzoek onderhevig is aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat u geen actief huurder meer bent. Als aan dit verzoek gevolg wordt gegeven, betekent dat wij daarvoor wel het recht hadden om uw persoonsgegevens te verwerken, maar daarna niet meer.

Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst inhoudelijk reageren op uw verzoek. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij geen of niet volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek. Zo zijn de genoemde  niet in elke situatie (volledig) van toepassing en gelden er wettelijke uitzonderingen en beperkingen. Indien een dergelijke omstandigheid, uitzondering of beperking zich voordoet zullen wij dat aan u melden.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een schriftelijk verzoek sturen via de onderstaande contactgegevens.

Vragen privacyverklaring

9. Hoe neemt u contact op met Vesteda?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons e-mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda Investment Management B.V.
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Wanneer u van mening bent dat uw verzoek niet goed in behandeling is genomen of als u een klacht heeft, laat ons dit dan direct weten, dan proberen wij het samen met u zo snel mogelijk op te lossen. U heeft daarnaast ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Aanpassingen privacyverklaring

10. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring herzien en mogelijk ook wijzigen. Als we dat doen, zullen wij u hierover op onze website informeren. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Ons cookiebeleid

Wij vinden het belangrijk dat onze website gemakkelijk te gebruiken is voor onze bezoekers en dat ze technisch goed werken. Daarom maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de basis functionaliteiten van onze website mogelijk te maken (“cookies”). Wat betekent dat voor u als bezoeker van onze website? Dat leggen we uit in ons cookiebeleid. Hierin beschrijven we wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en met welk doel wij de cookies inzetten.

Cookies op vesteda.com
Door de cookies te accepteren of door de cookiebanner te sluiten, kunt u gebruik blijven maken van onze website(s). Zo geeft u ons toestemming om de cookies die we in dit cookiebeleid noemen, te plaatsen, uit te lezen en te analyseren.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die relevante informatie bevatten die onze webpaginaserver uit de browser kan halen. Deze kunnen door websites worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen over de informatie die via internet tussen u en Vesteda is uitgewisseld.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij plaatsen de volgende cookies op onze website(s): functionele (noodzakelijke) cookies, voorkeurscookies, statistische cookies en marketingcookies.

We gebruiken functionele cookies om voorkeuren zoals bijvoorbeeld taalinstellingen en favorieten op te slaan. Functionele cookies zijn strikt noodzakelijk voor de basisfuncties van de website(s) en kunnen niet worden geweigerd.

Met het gebruik van voorkeurscookies worden er gegevens bewaard die samenhangen met wijzigingen aan de werking en het uiterlijk van de website(s).

Verder gebruiken wij statistische cookies om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de website en het algemene gebruik ervan.

Marketingcookies worden door derden gebruikt en hebben als doel om advertenties af te stemmen op uw surfgedrag.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven (bijvoorbeeld voor het afspelen van video's via derden). Volgens de wet mogen wij alleen cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Door op ‘Zelf instellen’ te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op ‘Alles accepteren en doorgaan’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze Privacy- en Cookieverklaring.

Via deze cookieverklaring kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze privacy- en cookieverklaring vindt u meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: mijn.vesteda.com, hurenbij.vesteda.com, vesteda.com, werkenbijvesteda.nl

Hoe kan ik cookies aanpassen of verwijderen?

De instellingen van uw browser kunt u aanpassen zodat u:

 1. een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, of
 2. alle cookies of alleen de cookies van derde partijen kunt weigeren.

Cookies in-of uitschakelen

Neem de volgende stappen:

 1. Klik in uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Safari, op Instellingen en kies Browsergegevens wissen of verwijderen. Zo verwijdert u uw opgeslagen cookies.
 2. Als u opnieuw de Vesteda-website bezoekt, krijgt u opnieuw de vraag of u cookies wilt accepteren of weigeren. Klik op Weigeren.


Vragen
Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op.