Huurdersvereniging

Vesteda vindt het belangrijk om regelmatig met u rond de tafel te zitten. Daarom is, mede op initiatief van de Nederlandse Woonbond, in 2000 het Vesteda Platform, vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties opgericht. Deze huurdersbelangenvereniging (HBV) zetelt in Utrecht en is ingeschreven bij de KvK. Zij behartigt de belangen van álle Vesteda-huurders.

Vesteda Platform behartigt uw belangen

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vesteda-woningen in het bijzonder, en de afzonderlijke Vesteda-huurders in het algemeen. De  behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie. Vesteda informeert de vereniging over onderwerpen die haar woningportefeuille als geheel betreffen. De vereniging informeert Vesteda over het beleid en beheer als geheel. Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijzenbeleid, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw, participatie etcetera.

Het bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers van Vesteda-huurdersorganisaties uit verschillende delen van het land. Gemiddeld vinden er twee jaarvergaderingen plaats.