Mijn huurovereenkomst wijzigen

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, denk aan huwelijk, samenwonen, scheiden of overlijden, is het noodzakelijk dat uw huurovereenkomst wordt aangepast. Deze wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Vesteda

Eenzijdige opzegging hoofd- of medehuurder

Indien één van de partners achterblijft in de woning (hoofd- of medehuurder), dan kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Dit verzoek moet door beide huurders worden ondertekend.  Na de beoordeling van de gevraagde gegevens (zoals kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en uittreksel GBA) zal Vesteda uw verzoek in behandeling nemen. Bij een positieve beoordeling, waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, kan door Vesteda één van de huurders worden uitgeschreven.

Eenzijdige opzegging hoofd- of medehuurder via Mijn Vesteda

Verzoek tot medehuurderschap

Als u met iemand samenwoont en daar een gemeenschappelijke huishouding mee voert, kan deze persoon het verzoek tot medehuurderschap aanvragen.

Verzoek tot medehuurderschap via Mijn Vesteda

Verzoek tot medehuurderschap i.v.m. huwelijk/geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnershap wordt de partner automatisch (mede)huurder. De huurovereenkomst hoeft derhalve niet te worden aangepast. De gegevens van uw echtgeno(o)t(e) dient u wel door te geven aan Vesteda.

Verzoek tot medehuurderschap i.v.m. huwelijk/geregistreerd partnerschap via Mijn Vesteda

Scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap

Is er sprake van een echtscheiding of het verbreken van een geregistreerd partnerschap, geef dit door aan Vesteda. In dit geval dient u een verzoek tot aanpassing huurovereenkomst na scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap in te dienen.

Verzoek tot aanpassing huurovereenkomst na scheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap via Mijn Vesteda

Overlijden partner

In geval uw partner is overleden, is het noodzakelijk dat u Vesteda hierover informeert. Indien de hoofdhuurder is overleden, wordt de medehuurder van rechtswege contractueel huurder. Indien de medehuurder overlijdt, wordt deze van rechtswege uit het contract geschreven.

Verzoek tot wijziging huurovereenkomst na overlijden partner via Mijn Vesteda